TemplateAfbeelding

Wij staan aan de vooravond van een zeer merkwaardige ontwikkelingsgang. Een ontwikkelingsgang waarin wereld en mensheid zullen worden meegevoerd tot en in een Nieuwe Dag van Openbaring. Een dag waarin de Adelaar en de Duif, die links en rechts van de Renova-Tempel geplaatst zijn, opnieuw tot grote activiteitzullen komen

beeld van een adelaar door Johfra

 

Duif beeld conferentieoord Renova Bilthoven

 Op het diepste nadir van stoffelijkheid gaat dan volgen de opwaartse gang op het pad van evolutie. Uit het nadir zullen velen zich gaan opheffen tot het zichtbare licht, en zij zullen in staat zijn dat licht te grijpen. Een scheiding gaat zich voltrekken, een scheiding die een nieuwe voortbrenging mogelijk zal maken.

Ge kent hen die waarlijk praktisch doende zijn de Trigonum Igneum, de vurige driehoek te vervaardigen. De Trigonum Igneum, die zich voornamelijk krachtig gelden doet in het hoofdheiligdom en heel het wezen daarvan, al de aanzichten daarvan, al de hersencapaciteiten met hun mogelijkheden en mede wat hun functies betreft, open en geschikt gaat maken voor grote veranderingen. Op deze Trigonum Igneum heeft betrekking regel 1 van de Formule van het Vuur: ,,Ontsteek de Trigonum Igneum en laat het Vuur zijn arbeid verrichten in het Heiligdom”. Het is de eerste van de zes emanaties die tot ons overgedragen werden door Simon de Magiër. Deze emanaties hebben betrekking op een interkosmisch Aquariusvuur, een vuur, dat hen die het grijpen kunnen, plaatst op de evolutie- boog.

Een dergelijk ontstijgen is, van de dageraad der tijden, altijd mogelijk geweest, op welk punt van de nadirgang men zich ook mocht bevinden. De mens, die deze arbeid van zelfbevrijdend leven ondernam, werd daardoor direct tot een eenzame, tot een pelgrim gemaakt. Tot een mens, die in heel zijn handelingsleven zulke volstrekt van de overige mensheid afwijkende wegen bewandelde, dat niemand meer in staat was hem of haar te begrijpen.

Het was gelijk een berggang. Een steil pad dat omhoog wees tot in de oneindigheid. Het was een pad zó exclusief, zó uitzonderlijk, dat men het vreemd vond; zó vreemd, dat men het op een gegeven moment niet meer volgen kon. Het was zo onmenselijk, dat zelfs zij die tot de hoogst ontwikkelden behoorden, die de meest grandioze intellectuele vermogens ontwikkeld hadden, en die dus voor de meest wijzen onder de wijzen golden, een dergelijke ontwikkelingsgang niet meer volgen konden. En hen dus veroordeelden als krankzinnig, als volstrekt onmogelijk en onmenselijk, en derhalve zelfs als misdadig.

Toch gold het hier slechts het grijpen van een aanwezige interkosmische kracht, een kracht die absoluut onaards, doch niettemin volkomen menselijk genoemd kan worden. Het doel was: deze kracht in te laten gaan in het hartheiligdom, en daardoor het hoofdheiligdom gans en al te herscheppen.

Daarom zegt regel 2 van de Formule van het Vuur: „Schep door het Vuur het Denkvermogen’'. Alle grote voorgangers van de mensheid hebben steeds weer de aandacht gevestigd op deze machtige mogelijkheid tot ontstijgen. Tot ontstijgen aan het nadir van stoffelijkheid, en het daarop ingaan in de nieuwe landen.

Doch de mensheid heeft helaas deze uitnodiging van de groten nimmer verstaan, nimmer kunnen begrijpen, althans zolang zij vasthield aan de oude methoden van intellectuele ontwikkeling. De in onze dagen alom bekende en onderwezen methoden van verstandelijke ontwikkeling, zijn zonder uitzondering aardebindend, aan de stof ketenend, te noemen.

Het u welbekende woord: „wat aan de wijzen en verstandigen van deze wereld verborgen is, wordt aan de kinderen Gods geopenbaard”, dat woord heeft ons veel, zeer veel te zeggen. Het wil ons duidelijk maken, dat er twee wegen, twee mogelijkheden tot verstandelijke ontwikkeling zijn. Twee toppen, die achtereenvolgens terzake van de intellectuele ontwikkeling dienen te worden bestegen. De tweede mogelijkheid, dient dus harmonisch op de eerste te volgen, op het juiste en meest psychologische moment. Passeert men dat moment, grijpt men dat moment niet aan, dan wordt de wijsheid der wereld ons tot een volstrekte ondergang.

Dit alles wil niet zeggen, dat men natuurnoodzakelijk een onwijs, een dom mens zou moeten zijn. Doch men dient op de basis van een gezond verstand, van een spontaan natuurlijk ontwikkeld verstand het vuur van de Trigonum Igneum, het werkelijke Denkvermogen, vrij en open te maken. Het gaat er ons om, u duidelijk te maken, dat uw momentele hersencapaciteit, uw verstandelijke vermogens, niets, nog niets met het Denkvermogen te maken heeft. Het Denkvermogen moet zich openbaren op de basis van het gezonde verstand.

Aldus is hetgeen de Gnosis u dus voorstelt op dit moment, alles wat de Gnosis terzake aan haar leerlingen opdraagt, niet in het minst buitennatuurlijk te noemen. Het is geen allervreemdste sprong in een ledig, dat niemand te voren kennen kan. Integendeel, het geldt een logische voortzetting van onze menselijke ontwikkelingsgang, een gang, die aboluut noodzakelijk is voor alle mensen. Een gang die een einde maakt aan dood, aan smarten en aan ziekten, en die aan iedere huidige sterveling de eeuwige vrede zal schenken, waarnaar reeds zo velen hunkerend verlangen.

Wij herhalen: alle groten van geest, alle grote boodschappers der mensheid, zij hebben deze gang onderwezen en aan hun leerlingen voorgesteld. Tot nu toe, hebben helaas verhoudingsgewijs slechts enkelen dit pad van bevrijding bewandeld. Daarin gaat echter verandering komen, en u die verandering aan te kondigen, enigermate te schetsen in zijn verloop, en het waarom en het waartoe toe te lichten, dat is het doel van dit artikel.

Al heel lang geleden hebben wij in de Geestesschool tegen u mogen zeggen, dat ons ademveld, onze levensatmosfeer, zich aan het veranderen is. Een verandering die enerzijds geforceerd moet worden genoemd, door het optreden der mensheid zelve veroorzaakt, doch anderzijds bewerkstelligd door de gang van de kosmische ontwikkelingen. Het is volkomen redelijk te zeggen, dat deze atmosferische veranderingen ons in de komende tijden tot verschillende crisispunten zullen voeren.

Ten eerste houden wij rekening met het binnengaan van onze planeet in de Aquariusera. Een moment, dat ongeveer eens in de 26000 jaren plaats vindt.

Ten tweede willen wij uw aandacht vestigen op merkwaardige bewegingen en ontwikkelingen in ons zonnestelsel, tengevolge waarvan stralingsvelden van boven-kosmische aard, binnen de actieradius van onze planeet getrokken worden en hun aanwezigheid beginnen te bewijzen.

Deze beide situaties nu, brengen ons in die merkwaardige planetaire situatie, waarop wij gaarne uw aandacht willen vestigen. Er zal sprake zijn van een absolute, van een fundamentele wijziging van de vier basiselementen van onze kosmische natuur. Wij kennen deze vier elementen als water, vuur, aarde en lucht. We kennen ze ook als: de kracht Gods, als het levende water; als de astralis, als het vuur; de ether als de atmosfeer, en de materie, de aarde, in haar grofstoffelijk gewaad. Uit deze vier elementen leeft en is de mens. De mens, zoals hij momenteel existeert, de mens zoals hij zich manifesteert.

Iedere wijziging in de fundamentele aard van de elementen moet en zal verandering brengen in de aard, en in het wezen, en dus in het gedrag van iedere mens. Het zal u duidelijk zijn, dat de mensheid een wijziging van de vier basiselementen het eerst zal bemerken en ondergaan uit en in de atmosfeer, waarin hij of zij leeft. De atmosfeer, die gevuld is met zuurstof en de andere edelgassen, en gedragen wordt door de universele ether. Doch het werkelijke begin wordt altijd geboren uit het levende water, uit het waterelement. Niet het waterelement zoals wij dat momenteel ervaren, doch het element dat bekend staat als het levende water, als de stroom van het levende water, voortkomende uit de Godsrivier. Anders gezegd: als Aquarius, of als het universele symbool yan de duif.

De duif is de reinigende, de de mens veranderende Spiritus. Deze Spiritus daalt als een duif op het hoofd van de kandidaat. Hij ervaart daarop de reiniging, de grote verandering van het wezen, de bij hem binnenbrekende kracht, als een etherstroom, die zijn leven volledig gaat beheersen, gesymboliseerd door de in het hartheiligdom binnenflitsende adelaar.

Zoals dus de duif de personificatie is van de de mens aanrakende wijziging, als de komende kracht, die primair uit het levende water komt, zo ervaart de kandidaat die kracht als de in hem schietende adelaar, komende uit het luchtelement. Het luchtelement reageert direct op het waterelement. De kracht openbaart zich primair in onze elementaire planetaire toestand, primair in het levende water, en via het levende water vervult die kracht de gehele atmosfeer. Dientengevolge zal de daarvoor openstaande leerling door die kracht, gesymboliseerd door de duif en de adelaar, getroffen worden.

Waarom wij links en rechts van de Renova-Tempel te Lage Vuursche de adelaar en de duif vinden, is dus duidelijk: de duif, het symbool van het levende water, het symbool van de Heilige Geest; de adelaar, de concretie, de bij de kandidaat inbrekende nieuwe kracht. Daarom is de Renova-tempel (de tempel der vernieuwing) de tempel van de grote verandering. In die tempel wordt de kandelaar, het vuur ontstoken. Het symbool van de astrale krachten, terwijl de tempel zelf ons het nieuwe aarde element voor ogen stelt. Aldus is de Renova-tempel de plaats van de grote vernieuwing, die wij in de komende tijden verwachten.

Deze symboliek stelt dus voor ons een nieuwe werkelijkheid. Een werkelijkheid, die nu nog slechts maar door enkelen ervaren wordt, die nu nog slechts in enkelen leeft. Deze symboliek wordt in de komende tijd een werkelijkheid. Deze symboliek zal zich op een andere wijze krachtig gaan manifesteren, in de levens van, naar wij hopen mogen, zeer velen. Het zal de aard van de grijze hersensubstantie van ai die velen fundamenteel veranderen.

Hebt ge het nooit gemerkt, hoe er velen zijn, die met elkander disputeren over één punt en toch volkomen met elkaar van mening verschillen? Het zijn allen waarachtige leerlingen van de Geestesschool. Ze werken met ons samen vol van liefde en innerlijke kracht, en toch, op het stuk van dispuut verschillen zij met elkaar van mening. Ook op de meest psychologische momenten. Hoe komt dat? Zijn er dommen onder hen? Neen, het zijn de beperktheden en eigenaardigheden van onze natuurgeboren verstandelijkheid. Hoe dikwijls komt het voor, dat hetgeen wordt verkondigd maar op één wijze kan en moet worden verstaan, terwijl dat ene toch duizenden verschillende gedachten oproept, vanwege de toestand-van-zijn van onze verstandelijkheid.

U kunt dezulken niet helpen met: ,,lees dit nog eens na, en bestudeer dat boek nog eens, of volg onze cursus”. De oplossing is alleen te vinden in een aanraking van het vuur, in de waarachtige toepassing van de Formule van het Vuur, in de realisatie van de Trigonum Igneum. Dat zal de grijze hersensubstantie van al die velen, die voor regeneratie in aanmerking komen, absoluut en fundamenteel gaan veranderen. Het zal bij hen, in hen, doen geboren worden een nieuwe, een andere, een hogere verstandsaard, die men niet van buitenaf ontwikkelen kan. Ook niet met duizend vertogen. Het is een verstandsaard, die volkomen van binnen uit tot ontwikkeling moet komen, wanneer men de genadekracht van het Tehuis Sancti Spiritus weet op te roepen en in het hartheiligdom weet vrij te maken. Dan gaat die machtige transfiguratie een aanvang nemen. Dan ervaart de betrokkene het positieve bewustzijn, het ervaringsbewustzijn, deel te hebben aan een hoger, aan een ander levensveld. Een eeuwigheidsbewustzijn ook, dat zich in de tijd geldend gaat maken. Het zal als een ontwaken zijn en geheel de natuur-des-doods als een dorrend blad van de ware levensstaat doen afvallen.

Voor een wijl zullen dan tijd en eeuwigheid aan elkaar gebonden zijn. Een situatie, die dus veroorzaakt wordt door de wijziging der elementen. Door de zich veranderende zouten der natuur. Een situatie, die door de klassieke Rozenkruisers reeds sedert lang, sedert eeuwen werd aangekondigd, in hun christelijk kabalisme. In het christelijke kabalisme werd dit alles uitvoerig besproken en aangetoond. Een proces dat alleen kan worden verstaan als er, ten minste, openheid van ziel is. Zo niet, dan staat ge als met vertwijfeling tegenover deze dingen. Als een niet-begrijpen.

Doch de tijd is nu gekomen voor een nieuwe dag. In de komende tijden worden de sluiers vaneen geschoven en wordt de grote splitsing van de mensheid in twee groepen tot een feit. Wie van ons zou kunnen zeggen geheel en al gereed te zijn voor deze nieuwe dag van openbaring? U zult begrijpen, het wordt een zeer merkwaardige, een uiterst belangrijke periode die wij nu naderen. Wie van ons weet zeker: ik ben volkomen toebereid binnen te gaan?

Daarom dienen wij elkaar voor te bereiden op een intense worsteling. Een intense worsteling zullen wij bij alle volkeren en rassen tot ontwikkeling zien komen. Een bonte wemeling van pogingen, die tot verandering dienen te voeren. Alle rassen, alle volkeren zullen zeer bewogen worden, want de grote scheiding gaat zich nu zichtbaar voltrekken. De nieuwe voortbrenging gaat een aanvang nemen. En we denken hier aan de legendarische Anubis en Typhoon: de kracht die zich omhoog wil wenden, en de kracht die ons er van terug zou willen houden. Daarom, God behoede u in de naast liggende tijden.

Wij hopen en bidden, dat de krans der overwinning u op de slapen zal worden gelegd, in de grote wereldrevolutie, die niet door mensen zal worden veroorzaakt, doch door de Logos zelve tot stand gebracht.

 

J. van Rijckenborgh