TemplateAfbeelding

books tiled 1427986 639x328

 

Boeken over dit onderwerp

  • Nag Hammadi geschriften 1 door J. Slavenburg / W.G. Glaudemans Uitgeverij Ankh-Hermes bv

Samenvatting

DE NAG HAMMADI-GESCHRIFTEN deeI I: de christelijke geschriften en de openbaringen van Hermes Trismegistos.

In december 1945 ontdekte een Arabische boer bij het Egyptische plaatsje Nag Hammadi een kruik met een vijftigtal zeer oude geschriften. Toen deze na vele omzwervingen terechtkwamen in het Koptisch Museum in Kaïro, waar ze nog steeds zijn, konden wetenschappers aan de gang met het ontcijferen van deze geschriften. Voor hun verbaasde ogen verschenen teksten als het Evangelie van de Waarheid, het Geheime boek van Johannes en het Gebed van de apostel Paulus. Maar ook 'verslagen' van gesprekken tussen Jezus en zijn leerlingen, zoals het oude Gesprek met de Verlosser en het Geheime boek van Jacobus. Van het in de kruik teruggevonden Evangelie van Thomas staat vrijwel zeker vast dat het ouder is dan de nieuwtestamentische evangeliën. Het bevat uitspraken van Jezus die nog niet bekend waren en die een ander christendom laten zien dan de door de kerken overgeleverde traditie. Opvallend in deze vondst is dat niet alle geschriften christelijk zijn. Zo zijn er joodse en hermetische geschriften bij. In bijna alle teksten is sprake van 'gnosis', in de betekenis van 'diepere kennis', uitzonderlijke wijsheidsleringen uit de eerste twee eeuwen van onze jaartelling. Voor het eerst zal nu in een integrale Nederlandse vertaling van alle geschriften tegemoet worden gekomen aan de behoefte van velen om deze teksten te bestuderen, ze te gebruiken bij theologische studies, cursussen, therapieën en gespreksgroepen, meditatie enzovoort. Alle teksten (verdeeld over twee delen) zijn voorzien van duidelijke inleidingen en een verhelderend commentaar. In dit eerste deel zijn alle christelijke teksten en de openbaringen van Hermes Trismegistos opgenomen'. In deel II staan de uiterst boeiende gnostische verhandelingen. De Nag Hammadi-geschriften I en II tonen ons de vergeten wortels van onze christelijk cultuur. Na 'Nag Hammadi dient de westerse cultuurgeschiedenis herschreven te worden. Nag-Hammadi-geschriften I en II vormen tezamen een standaardwerk waar niemand, die serieus over christendom en oude wijsheid wil spreken, meer omheen zal kunnen.
  • Nag Hammadi geschriften 2 door J. Slavenburg / W.G. Glaudemans Uitgeverij Ankh-Hermes bv

Samenvatting

NAG HAMMADI-GESCHRIFTEN II

Met dit tweede deel is de Nederlandse vertaling van alle gnostische geschriften, die in 1945 bij Nag Hammadi gevonden zijn, voltooid. In veel van de geschriften die hier worden gepresenteerd is een visie op de schepping te vinden die afwijkt van de joodschristelijke visie. Aan Genesis gaat nog het verhaal vooraf van het ontstaan van een puur geestelijke wereld. De god van bet Oude Testament is volgens de gnostici dan ook niet de allerhoogste God uit wie alles voortgekomen is, maar een afgescheiden godheid die voor de schepping van de onvolmaakte, stoffelijke wereld verantwoordelijk wordt gehouden. Zo wordt ook antwoord gegeven op de veel gestelde vraag: Hoe kan een God van Liefde tegelijk en wrekende en naijverige god zijn, die zijn schepselen met leed, dood en verderf treft? Naast de vele boeiende scheppingsmythen vinden we in dit deel ook talrijke openbaringsgeschriften waarin de ziel van de ziener, door een engel begeleid, een geestelijke reis maakt door de hemelsferen en aldus heel wat occulte kennis openbaart voor de generaties na hem. Een van deze teksten was zelfs zo geheim dat hij in gecodeerde vorm is overgeleverd. Daarnaast zijn er verlossingsteksten waarin de weg beschreven wordt die de ziel moet afleggen om tot verlossing te komen. Dankzij de vondst bij Nag Hammadi hebben we nu de beschikking over eeuwenoude, esoterische wijsheid uit de bronnen van onze eigen cultuur. Deze geschriften zouden hierom ook een brug kunnen slaan tussen christendom en nieuwe-tijdsdenken. Ze geven een andere blik op een aantal traditionele geloofsopvattingen en bieden op bepaalde punten steun aan ons innerlijk weten. Dat is de schat die Nag Hammadi te bieden heeft en waaraan in deze tijd blijkbaar veel behoefte bestaat.

Alle geschriften zijn voorzien van duidelijke inleidingen en toelichtingen. De Nag Hammadi-geschriften I en II vormen tezamen een standaardwerk, waar niemand die serieus over religie en oude wijsheid wil spreken, meer omheen zal kunnen.
  • Archetypen door Carl Gustav Jung Uitgeverij Lemniscaat

       Samenvatting

Het begrip 'archetypen' is onlosmakelijk verbonden met de naam van Jung. Het heeft zich inmiddels een vaste plaats veroverd in ons spraakgebruik. In dit boek gaat Jung in op het wezen en de betekenis van de archetypen en het collectieve onbewuste. Via de archetypen kunnen wij individuele, collectieve en historische symbolen beter leren begrijpen. Dit begrip kan ons inzicht op het terrein van bijvoorbeeld kunst, religie, mystiek en droomanalyse aanmerkelijk verdiepen.

 

internet 1237130 639x487

 

Meer over dit onderwerp op Internet

 

 

pijl terugTerug naar Begin van de jaartelling