TemplateAfbeelding

Roosvenster

Ontstaan van het christendom

Over het algemeen wordt er van uitgegaan dat het Christendom is ontstaan in de eerste helft van de eerste eeuw.

Dit is echter moeilijk na te gaan, omdat er uit die tijd geen oorspronkelijke bronnen gevonden zijn die hierover informatie verschaffen. Pas uit de tweede helft van die eeuw zijn er geschriften gevonden waarin wordt geschreven over het Christendom als een nieuwe stroming binnen het Jodendom.

Volgens Professor Gilles Quispel was er echter geen sprake van één Christendom, maar van een aantal stromingen. Hoofdzakelijk te onderscheiden als stromingen, waaruit het kerkelijke Christendom ontstaan is, en stromingen die aangeduid worden als de Gnostieken.

De Gostieken

Ander Universum

Gnosis (γνῶσις) is het Oudgriekse woord voor 'kennis'. Gnosis is de kern in de religieuze overtuiging van een aantal religies die zich in de eerste eeuwen na Chr. ontwikkelden. Het betreft het hermetisme, de gnostiek, het mandeïsme en het manicheïsme. In de Nederlandse literatuur worden religies die gnosis als kernbegrip hadden gezamenlijk weleens benoemd met het woord gnosticisme.

Gnosis is het verwerven van het inzicht in de oorsprong, huidige situatie en de bestemming van de mens. Die religies hadden verschillende wegen om tot dat inzicht te komen en ook binnen die religies waren er verschillende opvattingen. Het centrale thema was echter, dat de mens afkomstig is uit een goddelijke wereld en in zijn aardse situatie een goddelijke kern in zich heeft die afkomstig is uit die wereld. Die kern is verstrikt geraakt in de materie of in het kwaad in de stoffelijke wereld. Demonische krachten, soms ook geïnterpreteerd als hartstochten of het noodlot, trachten die kern gevangen te houden in zijn lichamelijk omhulsel. Wie de werkelijke situatie kent en dus ook weet heeft van zijn goddelijke kern en van de mogelijkheid tot terugkeer naar de goddelijke wereld heeft gnosis.

(Bron Wikipedia)

De Gnosis stelt dat door de Goddelijke Kern in iedere mens, die mens autonoom, zonder het gezag van boven hem geplaatste priesters, die terugkeer naar de goddelijke wereld kan verwerkelijken.

Tot de vondst van de Nag Hammadigeschriften in 1945  was er weinig bekend over de Gnosis uit Gnostieke bronnen zelf. De meeste kennis erover kwam voor die tijd van de bestrijders van de Gnosis, terwijl deze bestrijders de boeken van de Gnostici verbrandden.

Meer informatie over begin van de jaartelling